Nejčastěji kladené dotazy

Dotazy k objednávkám a prodeji oken, dveří a vrat

Kde si mohu prohlédnout Vámi nabízená okna, dveře a vrata?
Námi nabízená okna, dveře, vrata si můžete prohlédnout v příjemném prostředí některé z našich poboček po celé České republice.

Jak je možné si plastová okna, dveře, vrata či doplňky objednat?
Pro objednání našich výrobků je nutná návštěva zaměřovacího technika, který okna, dveře či vrata na místě zaměří a podá Vám další informace.
O zaměření můžete požádat telefonicky, e-mailem nebo osobně na kterékoliv naší pobočce.

Za jakou dobu mohu očekávat návštěvu zaměřovacího technika?
Zaměření u zákazníka probíhá většinou do 7 pracovních dnů od zadání požadavku.

Jak dlouho návštěva zaměřovacího technika trvá?
Délka návštěvy našeho zaměřovacího technika je závislá na velikosti a složitosti zakázky. Je velmi důležité, aby se technik plně seznámil se situací na místě budoucí montáže. Na základě těchto poznatků pak provede návrh a vyhotoví přesnou kalkulaci.
Úkolem technika je také seznámit zákazníka se všemi náležitostmi týkajícími se námi dodávaných výrobků.

Mohu uzavřít zakázku přímo s technikem?
Ano, zakázku lze uzavřít přímo s naším zaměřovacím technikem při návštěvě u Vás. Technik je kompetentní k vyhotovení kalkulace, podpisu smlouvy o dílo a převzetí případné zálohy.

Jak mohu zaplatit zálohu?
V případě, že se dohodnete se zaměřovacím technikem na převzetí zálohy, můžete ji zaplatit v hotovosti přímo tomuto technikovi (obdržíte příjmový doklad) nebo tuto zálohu můžete uhradit bankovním převodem na náš účet.
Zálohy je možno platit až po podpisu smlouvy o dílo.

Mohu po uzavření objednávky ještě provádět změny?
Veškeré změny prováděné po podpisu smlouvy o dílo (ještě před zadáním do výroby) jsou možné, je však nutné oznámit je písemně. Na základě tohoto oznámení bude sepsán dodatek ke smlouvě, kde bude uvedena změna specifikace výrobků a nová cena zakázky. Provedení změn zpravidla vždy posunuje termín dodání.
Změny u zakázek, které jsou již ve výrobě, nelze již provést a zakázka bude vyrobena v provedení dle zaměřovacího listu a smlouvy o dílo. Jedinou možností je pak objednat nové (další) výrobky s novou specifikací, vše již však na náklady objednatele.

Montáž a zednické práce

Jaká je dodací lhůta?
Dodací lhůta se počítá od zaplacení zálohy a je závislá na momentální vytíženosti výroby a montáží. Dle našich zkušeností je průměrná dodací lhůta 4-6 týdnů.
Bohužel je již pravidlem, že všichni zákazníci objednávají okna, dveře, vrata současně a ve stejném období (na jaře a na podzim). V těchto obdobích jsou dodací lhůty proto delší.

Kdy budu informován o termínu montáže?
O termínu montáže budete informováni oddělením plánování montáží přibližně 1 týden před jejím uskutečněním.

Mohu změnit termín montáže?
Ano, termín montáže lze změnit a to nejlépe ihned odmítnutím navrhovaného termínu. Montáže jsou plánovány přesně podle složitosti montáže, počtu kusů oken, dveří a vrat, vzdálenosti jednotlivých montáží atd. Mějte, prosím, proto na paměti, že pozdější odmítnutí a změny již odsouhlasených termínů mají velký vliv na celý systém plánování montáží.

Co mám připravit před montáží?
Před výměnou a následnou montáží je potřeba odstranit nábytek a vybavení z okolí vyměňovaných oken, dveří a vrat, ostatní vybavení a podlahy je potřeba chránit zakrytím. Dále je nutné uvolnit a zajistit přístupové cesty do jednotlivých pater i místností a zajistit přívod elektrické energie.
U novostaveb je třeba připravit přívod el. energie a přístup ke všem otvorům, kde se budou okna, dveře a vrata montovat.

Jak dlouho probíhá montáž oken, dveří a vrat?
Délka montáže opět závisí na počtu kusů oken, dveří, vrat a složitosti montáže. O pravděpodobné délce montáže budete informováni oddělením plánování montáží při telefonickém sdělení termínu montáže.

Jak se provádí montáž
Standardní montáž oken, dveří a dvoukřídlých vrat se provádí na kotvy nebo turbošrouby a montážní PU pěnu. Na přání objednatele lze provést také ošetření připojovací spáry podle ČSN 74 6077, toto provedení montáže je však za příplatek. Pokud je toto ošetření připojovací spáry objednatelem požadováno, musí být zaznamenáno a započítáno již v Zaměřovacím listu a Smlouvě o dílo.
V takovém případě je objednatel povinen sám a na své náklady zajistit přípravu stavebních otvorů přesně podle ČSN 74 6077, tak aby bylo možné montáž oken, dveří nebo dvoukřídlých vrat tímto požadovaným způsobem provést.

Servis a reklamace

Co je vada, servis, reklamace?
Vady
Vady díla zjištěné při předání díla a zaznamenané v předávacím protokolu nejsou reklamací, ale nedokončením díla.
Reklamace
Vady, na které se vztahuje záruka, zjištěné od předání díla bez závad až do vypršení záruční doby. Za reklamaci se nepovažuje nutnost seřízení nebo nastavení výrobku.
Servis, opravy, seřízení a nastavení
Veškeré tyto zásahy, mimo vady díla v záruční době, spadají do placeného servisu.
Více informací o vadách, reklamacích a servisu naleznete zde.

Co mám dělat, jestliže zjistím po montáži nějakou závadu, jak a kde mohu uplatnit reklamaci?
Kontaktujte, prosím, některou z našich poboček a reklamaci nahlaste, případně můžete reklamaci uplatnit písemně na adrese naší společnosti nebo vyplnit elektronický formulář. Váš požadavek bude zaregistrován a následně budete kontaktováni servisním a reklamačním oddělením, které k Vám vyšle servisního a reklamačního technika.

Jaká je záruka na vámi prodávaná okna, dveře a vrata?
Záruční lhůty na naše produkty naleznete zde.
Záruční doba Vám počíná běžet ode dne převzetí věci. Jestliže však převezmete dílo až po dni, do kterého jste měli povinnost jej převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy jste měli tuto povinnost dílo převzít.

Na co všechno se záruka vztahuje?
Záruka se vztahuje na vady výrobku nebo provedeného díla, které zavinil dodavatel a na funkčnost při běžném používání v době záruční lhůty. Nevztahuje se na vady vzniklé nesprávným používáním, nadměrným opotřebením a jiným poškozením nezaviněným dodavatelem. Více informací naleznete v reklamačním řádu.

Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace?
Zákonná lhůta vyřízení reklamace je 30 dní. V případě, že reklamaci nelze v tomto termínu odstranit, lze ze strany naší společnosti lhůtu prodloužit. Jinak se snažíme reklamace odstraňovat v co nejkratším termínu k plné spokojenosti zákazníka.

V zimě se mi okna, dveře, vrata nebo jejich doplňky nebo příslušenství rosí, co mám dělat?
Rosení oken je fyzikální jev, který není zapříčiněn kvalitou oken, dveří, vrat nebo špatnou montáží a zednickým zapravením, ale podmínkami uvnitř místnosti nebo domu (vlhkost, nedostatečné vytápění a větrání) a vnějšími podmínkami (chladné počasí). Rosení oken je zapříčiněno srážením vodních par na skle okna nebo dveří. Více o tomto problému a jak roseni skel eliminovat se dozvíte zde.

Poškodil jsem okna, dveře, vrata nebo jejich doplňky a příslušenství vlastní vinou, co mám dělat?
Kontaktujte, prosím, některou z našich poboček a požadavek na opravu nahlaste, případně můžete požadavek na opravu uplatnit písemně na adrese naší společnosti nebo vyplnit elektronický formulář. Váš požadavek bude zaregistrován a následně budete kontaktováni servisním oddělením, které k Vám vyšle servisního technika, který provede opravu. Náhradní díly, opravy a doprava bude plně hrazena Vámi.

Dotazy na zednické práce a doplňky

Je v ceně montáže i zednické zapravení?
Zednické zapravení není v ceně montáže, je prováděno na přání objednatele a za příplatek. Musí být objednáno, zaznačeno a naceněno v Zaměřovacím listu, ve Smlouvě o dílo nebo jejím dodatku.

Jak a kde si mohu zednické zapravení objednat?
Zednické zapravení si můžete objednat přímo při zaměření a podpisu Smlouvy o dílo.

Jak je to s vnitřními parapety?
Vnitřní parapety se dodávají a montují na přání a za příplatek, montují se současně se zednickým zapravením. Můžete si vybrat z mnoha typů provedení a barevných odstínů parapetních desek postformingových i plastových.

Jsou nějaké podmínky pro zapravení svépomocí?
V případě, že zednické zapravení provádíte sami, nebo opravujete nebo provádíte fasádu, nezakrývejte neprodyšně okna fóliemi nebo jiným způsobem. Působením tepelného záření dochází k akumulaci tepla pod tímto zakrytím a následnému zahřátí a deformaci plastového profilu a některých dílů nebo plastových a jiných dílů jiných než plastových oken! Na takto vzniklá poškození se nevztahuje záruka! Objednatel musí vždy zajistit vhodnou ochranu oken a dveří a jejich dílů tak, aby k akumulaci tepla nedošlo a výrobky nebyly poškozeny!

Dotazy na užívání, údržbu a obsluhu oken, dveří a vrat

Jak dlouho po montáži mohu nová okna a dveře běžně používat?
Po montáži je důležité nepoužívat okna a dveře až do vytvrzení montážní pěny. Doba vytvrzení je závislá na vlhkosti okolního vzduchu, proto se nedá přesně říci jak dlouho. Všeobecně je však vyzkoušeno, že okna a dveře lze plně používat již na druhý den po montáži. Do té doby by měly zůstat zavřeny a nemělo by se s nimi vůbec manipulovat.

Jak mám okna, dveře a vrata čistit?
Postup čistění je popsán v návodu k obsluze a údržbě, který je rovněž předáván v tištěné verzi po dokončení montáže při předávání díla.

Je nutná nějaká další péče?
Péče o okna, dveře, vrata, jejich doplňky a příslušenství je popsána v návodu k obsluze a údržbě.

Jak a čím mohu mazat kování?
Mazání kování oken, dveří a vrat je podrobně popsáno v návodu k obsluze a údržbě.

Mohu si seřídit okna, dveře, vrata a pohon sám?
Postup seřízení je popsán v návodu k obsluze.

Co mám dělat, pokud potřebuji více klíčů ke vchodovým dveřím?
Ke každým dveřím dodáváme standardně sadu 5ti klíčů a bezpečnostní kartu k výrobě dalších klíčů. Pokud potřebujete vyrobit další klíče, obraťte se na výrobce klíčů ve Vašem okolí, který Vám další klíče vyrobí po předložení jednoho z dodaných klíčů a uvedené bezpečnostní karty. V případě, že jste kartu ztratili, budete si muset zakoupit novou cylindrickou vložku.

Další dotazy

Jak poznám, že pracovník, který mne kontaktuje, je skutečně zaměstnancem vaší firmy?
Každý zaměstnanec společnosti Okna Macek a.s. se Vám ať už po telefonu nebo osobně představí svým jménem. Pracovníci provádějící zaměření, montáž i servis nosí pracovní oděv s označením naší společnosti. Ověřit jejich totožnost můžete na bezplatné telefonní lince 800 140 150. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti, nepodepisujte žádné dokumenty a nevydávejte peníze!
K uzavírání zakázek jsou kompetentní pouze zaměřovací technici a pracovnice poboček.
K přebírání záloh v hotovosti jsou oprávněni pouze zaměřovací technici na základě uzavřené smlouvy o dílo a předání dokladu o převzetí zálohy.
K přebírání doplatků v hotovosti jsou oprávněni pouze vedoucí montážní skupiny při dokončení a předání díla na základě vystavené faktury a dokladu o převzetí doplatku.
Jakákoliv podezření a pochybnosti hlaste ihned na naši bezplatnou linku 800 140 150.

Jak poznám, že vámi nabízené výrobky jsou skutečně kvalitní?
Naše společnost je na trhu již od roku 1996. Naší nejlepší reklamou je vždy spokojený zákazník, proto se zeptejte ve svém okolí, jak byli s naší společností spokojeni.
V každém oboru existují samozřejmě i reklamace a tento fakt se výjimečně týká i našich výrobků a služeb. Serióznost naší společnosti podtrhuje fakt, že tyto problémy okamžitě řešíme ve většině případů ke spokojenosti zákazníka. Poměr mezi množstvím prodaných a namontovaných výrobků je vůči reklamacím velmi malý.
Oslovujte vždy firmu se silným zázemím a tradicí. Nechejte si vždy odborně poradit, ať víte, co kupujete.

Mám vaše výrobky již několik let a potřeboval bych další. Co pro to mám udělat?
Kontaktujte, prosím, některou z našich poboček, která je Vám nejblíže. Uveďte, že již máte naše výrobky, v jakém jsou provedení a barvě, abychom mohli novou dodávku sladit s předchozí.

Jaká je životnost vašich oken a dvěří?
Udávaná životnost kvalitního okna nebo dveří je mezi 30 až 50 lety. Záleží zde, jako u všech ostatních výrobků, na frekvenci používání, údržbě a prostředí, ve kterém jsou používány.

Chtěl bych si objednat okna v barevném provedení, ale mám strach, že časem vyblednou.
Barevná okna jsou stálobarevná díky speciální fólii Renolit, která je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření.

Která okna jsou lepší – bílá nebo barevná?
Nedá se říci, jestli jsou lepší bílá nebo barevná okna. Všechna naše plastová okna i dveře jsou stejně kvalitní, záleží jen na Vás a Vašem výběru.