Právní rady

Ještě než uzavřete smlouvu o dílo

Před uzavřením smlouvy o dílo je třeba řádně zvážit, co od nás požadujete a co pak požadujete od samotného díla, jak z hlediska funkčnosti, tak i z hlediska estetického, apod. Na našich provozovnách jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou připraveni pomoci, poradit a také Vás informovat o podmínkách realizace zakázky. Na každé z našich provozoven jsou umístěny vzorky námi montovaných výrobků tak, abyste si je mohli dostatečně prohlédnout. Také náš technik na místě samém je schopen s Vámi řádně probrat podmínky realizace zakázky dle Vašich individuálních požadavků v rámci našich technických a organizačních možností.

Výsledkem této "přípravy", je dohoda o předmětu smlouvy a ceně díla, na jejímž základě dojde k písemnému uzavření smlouvy o dílo, kterou se zavazujeme, Vám provést dílo podle stanoveného zadání.

Jakékoliv vzniklé problémy jsou do budoucna mezi objednatelem a zhotovitelem řešeny zejména v rámci smlouvy o dílo a následně ze zákona.

Kdo je oprávněn reklamovat?

Vady ze smlouvy o dílo je u nás oprávněn reklamovat pouze objednatel, který s námi uzavřel smlouvu o dílo, popř. jeho právní nástupce nebo zmocněnec.

V případě, že objednatel je zastoupen zmocněncem, musí být zmocněnci udělena plná moc. Zmocněnec se tímto prokazuje k zastupování v reklamačním řízení. Plná moc musí být datována a podepsána zmocnitelem a zmocněncem.

Svým jménem nemůže práva z odpovědnosti za vady u nás uplatňovat ten, komu objednatel zhotovenou věc prodal, daroval nebo jinak smluvně převedl.

Reklamaci můžete uplatnit v kterékoliv naší provozovně na území České republiky nebo písemně. Vaše reklamace bude zaevidována, po telefonické domluvě Vás navštíví reklamační technik. Reklamační technik provede posouzení vady na místě a vydá zápis o posouzení předmětu reklamace, v případě oprávněné reklamace provede nebo zajistí odstranění vady.

Vady a jejich reklamace

Jako zhotovitelé odpovídáme za vady, které má věc (popř. dílo) při převzetí objednatelem a za vady, které se vyskytnou po předání předmětu díla v záruční době. Vadou díla, kterou je možno reklamovat, není poškození nebo jakékoliv jiné znehodnocení předmětu plnění nezaviněné zhotovitelem. Vadou díla není také tzv. rosení oken.

Nároky z práva z odpovědnosti za vady

Vámi, jako objednatelem, uplatněné právo z odpovědnosti za vady je důvodné, pokud Vámi reklamovaná vada, je vadou za kterou zodpovídáme, nebo se tato vada vyskytuje na námi zhotoveném díle v záruční době.

Jednotlivé nároky z odpovědnosti za vady závisí na tom, zda jde o vadu odstranitelnou a zda lze věc pro ni užívat dohodnutým způsobem nebo řádně jako věc bez vady.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, jste jako objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Tuto vadu Vám odstraníme v co nejkratší lhůtě.

Jestliže však jde o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být podle smlouvy užívána tak, jako věc bez vady, máte pak právo na zrušení smlouvy. Totéž právo Vám přísluší i u vad odstranitelných, jestliže po opětovném vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

Jaká je doba k reklamaci vad?

Záruční doba Vám počíná běžet ode dne převzetí věci. Jestliže však převezmete dílo až po dni, do kterého jste měli povinnost jej převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy jste měli tuto povinnost dílo převzít.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů od jejího uplatnění, pokud nedojde k jiné dohodě o delší lhůtě vzhledem ke složitosti reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady musí být u nás uplatněna v záruční lhůtě, jinak tato práva zaniknou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nezapočítává.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace